برنامه آزمون های آزمایشی موسسه کنکوران برای کنکور دکتری ژنتیک پزشکی

50
برنامه آزمون های آزمایشی موسسه کنکوران برای کنکور دکتری ژنتیک پزشکیReviewed by کنکوران on Jun 2Rating:

 

آزمون سرفصل
اول فصل ۱ استراخان مولکولی: ساختار اسید نوکلئیک و بیان اطلاعات ژنتیکی

فصل ۲ امری: اساس سلولی و ملکولی وراثت

فصل ۱ استراخان پزشکی: اصول DNA، کروموزوم و سلول

فصل ۲ استراخان مولکولی: ساختار و عملکرد کروموزوم ها

فصل ۳ امری: کروموزوم ها و تقسیم سلول

فصل ۳ استراخان: ژن ها در شجره ها و جمعیت ها

فصل ۵ استراخان پزشکی: بیماری های تک ژنی: الگوهای وراثتی، تنوع فنوتیپی و فراوانی آلل ها

فصل ۶ امری: الگوهای توارث

دوم فصل ۲ براون: وکتورهای کلونینگ ژن: پلاسمیدها و باکتریوفاژها

فصل ۳ براون: تخلیص DNA از سلول های زنده

فصل ۴ براون: دستکاری DNA تخلیص شده

فصل ۶ استراخان: کلونینگ DNA برپایه سلول و روش PCR

فصل ۵ امری: تکنیک های آزمایشگاهی برای تشخیص اختلالات تک ژنی

فصل ۳ استراخان پزشکی: اصول بنیادی تکنولوژی های DNA

فصل ۷ امری: ژنتیک جمعیت و ریاضی

فصل ۸ امری: محاسبه ریسک

سوم فصل ۹ امری: ژنتیک تکوین

فصل ۷ استراخان: هیبریداسیون اسید نوکلئیک: اصول و کاربردها

فصل ۸ استراخان: آنالیز ساختار و تظاهر ژن ها و ژنوم ها

فصل ۵ براون: ارائه DNA به داخل سلول زنده

فصل ۶ براون: وکتورهای کلونینگ برای اشریشیا کولی

فصل ۷ براون: وکتورهای کلونینگ برای یوکاریوت ها

آزمون مروری سرفصل های سه آزمون قبل
چهارم فصل ۱۰ امری: ژنتیک بیماری های شایع، چندژنی و چند عاملی

فصل ۱۱ امری: غربالگری بیماری های ژنتیکی

فصل ۹ استراخان مولکولی: سازمان بندی ژنوم انسان

فصل ۲ استراخان پزشکی: اصول ساختار ژن، بیان ژن و سازمان بندی ژنوم انسان

فصل ۱۲ امری: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی ها

فصل ۱۸ امری: اختلالات مادرزادی متابولیسم

پنجم فصل ۸ براون: چگونه بدست آوردن کلون از یک ژن خاص

فصل ۹ براون: واکنش زنجیره ای پلیمراز

فصل ۱۰ براون: توالی یابی ژن ها و ژنوم ها

فصل ۱۰ استراخان مولکولی: ارگانیسم های مدل، ژنومیک مقایسه ای و سیر تکامل

فصل ۱۲ استراخان مولکولی :مطالعه عملکردی ژن در عصر پس از ژنوم

فصل ۱۱ استراخان مولکولی: بیان ژن در انسان

فصل ۶ استراخان پزشکی: اصول تنظیم ژن و اپی ژنتیک

ششم فصل ۱۳ امری: ژنتیک ایمنی

فصل ۱۵ امری: فارماکوژنتیک، پزشکی شخص محور و درمان بیماری های ژنتیکی

فصل ۱۹ استراخان مولکولی: فارماکوژنتیک

فصل ۱۳ استراخان مولکولی: تنوع ژنتیکی در انسان و پیامدهای آن

فصل ۴ استراخان پزشکی: اصول تنوع ژنتیکی

فصل ۷ استراخان پزشکی: واریانت های ژنتیکی بیماری زا در DNA و کروموزوم

آزمون مروری سرفصل های سه آزمون قبل
هفتم فصل ۱۴ استراخان مولکولی: نقشه یابی ژنتیکی صفات مندلی

فصل ۴ امری: تعیین نقشه و شناسایی ژنهای بیماریها

فصل ۱۵ استراخان مولکولی: نقشه یابی ژنهای عامل حساسیت به بیماری های پیچیده

فصل ۱۶ امری: ناهنجاری های مادر زادی، سندرم های دیسمورفیک و ناتوانی های یادگیری

فصل ۸ استراخان پزشکی: شناسایی ژن های بیماری و استعداد ژنتیکی به بیماری پیچیده

فصل ۱۶ استراخان مولکولی: شناسایی فاکتورهای حساسیت و ژن های بیماری در انسان

هشتم فصل ۱۱ براون: مطالعه بیان و عملکرد ژن ها

فصل ۱۲ براون: مطالعه ژنوم

فصل ۱۷ امری: اختلالات کروموزومی

فصل ۱۷ استراخان مولکولی: ژنتیک سرطان

فصل ۱۰ استراخان پزشکی: ژنومیک و ژنتیک سرطان

فصل ۱۴ امری: ژنتیک سرطان

نهم فصل ۱۸ استراخان مولکولی: تست ژنتیکی افراد

فصل ۱۱ استراخان پزشکی: تست ژنتیکی از ژن تا ژنوم و اخلاق در تست ژنتیکی و درمان

فصل ۱۹ امری: اختلالات تک ژنی

فصل ۲۱ امری: مشاوره ژنتیک

فصل ۲۰ استراخان مولکولی: دستکاری ژنتیکی حیوانات به منظور مدلسازی بیماری و بررسی عملکرد ژن

دهم فصل ۲۰ امری: تست های پیش از تولد و ژنتیک تولید مثل

فصل ۱۳: تولید پروتئین از ژن های کلون شده

فصل ۱۴ براون: کلونینگ ژن و آنالیز DNA در پزشکی

فصل ۱۶ براون: کلونینگ ژن و آنالیز DNA در پزشکی قانونی و باستان شناسی

فصل ۲۱ استراخان مولکولی: روش های درمان بیماری های ژنتیکی

فصل ۹ استراخان پزشکی: رویکرد های ژنتیکی برای درمان بیماری ها

آزمون مروری سرفصل های ۴ آزمون قبل

 

هر آزمون تفکیکی شامل حداقل ۱۰۰ سوال تالیفی خواهد بود

بعد از هر آزمون رفع اشکال صورت خواهد گرفت

آزمون های مروری ۱۰۰ سوال خواهد بود

در پایان سه آزمون جامع مشابه با کنکور برگزار خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!