سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۱۳۹۷

271

بیوشیمی عمومی

۱- دسموزین در ساختمان الاستین، از کدام ریشه‌های اسید آمینه تشکیل می‌شود؟

الف) دو واحد لیزین + دو واحد هیستیدین

ب) چهار واحد لیزین

ج) دو واحد پرولین + دو واحد لیزین

د) دو واحد لیزین

۲- گلیکوزآمینوگلیکان اصلی موجود در قرینه کدام است؟

الف) درمانان سولفات

ب) کراتان سولفات

ج) کندروئیتین سولفات

د) هپاران سولفات

 

۳- وجود کدامیک از مونوساکاریدهای زیر در انتهای زنجیره قندی گلیکوپروتئین، نقش حفاظت برای آن گلیکوپروتئین دارد؟

الف) گلوکورونیک اسید

ب) مورامیک اسید

ج) سیالیک اسید

د) ایدورونیک اسید

 

۴- در ارتباط با Lipid raft همه موارد زیر صحیح هستند، بجز:

الف) در ساختمان آنها پروتئین‌های اینتگرال وجود دارد.

ب) در ساختمان آنها اسفنگولیپیدها و کلسترول وجود دارد.

ج) میکرودومین‌هایی هستند که در لایه خارجی غشاء وجود دارند.

د) مجموعه منظم پروتئین‌هایی هستند که در لایه داخلی غشا وجود دارند.

 

۵- آنزیمی در هر ۴ دقیقه ۱۶ میلی‌مول سوبسترا را به محصول تبدیل می‌کند. فعالیت این آنزیم چند واحد بین‌المللی است؟

الف) ۰۰۴/۰

ب) ۴

ج) ۶۴

د) ۴۰۰۰

 

۶- در محیط یک واکنش آنزیمی با مهارکننده I، افزایش غلظت سوبسترا باعث افزایش مهار می‌شود. چه نوع مهارکننده‌ای در محیط وجود دارد؟

الف) نارقابتی

ب) غیررقابتی

ج) رقابتی

د) برگشت‌‌ناپذیر

 

۷- همه فرایندهای زیردر تنظیم فعالیت آنزیمی نقش دارند، بجز:

الف) سنتز و تجزیه آنزیم

ب) مهار پس‌نورد

ج) هیدروکسیلاسیون

د) فسفریلاسیون

 

۸- کمبود کدام ویتامین منجر به شکنندگی مویرگ‌ها می‌شود؟

الف) ویتامین A

ب) اسیدفولیک

ج) پیریدوکس

د) ویتامین C

 

۹- کمبود کدام کوآنزیم مشتق از GTP موجب بروز علائم عصبی موجود در سندرم لش – نیهان است؟

الف) تتراهیدروبیوپترین

ب) تتراهیدروفولات

ج) پیریدوکسال فسفات

د) گاما آمینوایزوبوتیرات

 

۱۰- در دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو اسید پیرویک به همه ویتامین‌های زیر نیاز است بجز:

الف) پانتونتیک اسید                              ب) تیامین پیروفسفات

ج) پیریدوکسین                                   د) نیاسین

 

۱۱- کدامیک از آنزیم‌های زیر در فرد که دچار انفارکتوس میوکارد شده است، تجویز میشود؟

الف) استرپتوکیناز

ب) کراتین کیناز

ج) a هیدروکسی بوتیرات دهیدروژناز

د) لاکتات دهیدروژناز

 

۱۲- در همه واکنش‌های زیر تتراهیدروبیوپترین نقش کوآنزیمی دارد،‌ بجز:

الف) Phe “Tyr                               ب) Tyr”DOPA

ج) Lys”OH-Lys                            د) Trp”OH-Trp

 

۱۳- آرسنیت (AsO22-) کدام واکنش چرخه کربس را مهار می‌کند؟

الف) Oxaloacetate “Citrate

ب) Isocitrate ” Oxaloacetate

چ) a-ketoglutarate ” Succinyl-CoA

د) Succinate ” Fumarate

 

۱۴- واکنش غیرآنزیمی گیکوزیله شدن هموگلوبین و تشکیل HbAlc بر روی کدام ریشه‌های هموگلوبین اتفاق می‌افتد؟

الف) والین و لیزین                               ب) سرین و ترئونین

ج) تیروزین و آسپارژین                          د) سرین و آسپارژین

 

۱۵- کدام اسید چرب به وسیله کمپلکس اسید چرب سنتاز تولید می‌شود؟

الف) آراشیدونیک اسید                           ب) استئاریک اسید

ج) اولئیک اسید                                   د) پالمیتیک اسید

 

۱۶- در بیماری مقدار شیلومیکرون بیش از حد افزایش یافته است. این بیماری به کدامیک از انواع هیپرلیپوپروئینمی مبتلا است؟

الف) تیپ I             ب) تیپ II              ج) تیپ III             د) تیپ IV

 

۱۷- ADP ریبوزیلاسیون توسط کدامیک از فاکتورهای زیر انجام می‌شود؟

الف) Ricin                                      ب) Diphteria toxin

ج) Streptomycin                            د) Cycloheximide

 

۱۸- کدامیک از موارد زیر از یک توالی نوکلئوتیدی تشکیل شده است؟

الف) فعال کننده (activator)

ب) القاکننده (inducer)

ج) تسریع‌کننده (enhancer)

د) سرکوبگر(repressor)

 

۱۹ – کدامیک از ترکیبات زیر از طریق مهار DNA ژیراز باعث مهار همانندسازی می‌گردند؟

الف) نالیدیکسیک اسید – سیپروفلوکسازین

ب) ۵- فلورواوراسیل – متوترکسات

ج) اکتینومایسین D- گلشیسین

د) نالیدیکسیک اسید – آزایوریدین

 

۲۰- وجود کدامیک از ویتامین‌های زیر برای مسیر گلوکونئوژنز حیاتی است؟

الف) تیامین             ب) بیوتین               ج) ریبوفلاوین         د) کوبالامین

 

۲۱- کدام گزینه فعالیت ریبوزوم پروکاریونی ۲۳SrRNA را بیان می‌کند؟

الف) ترانس لوکیشن

ب) پیتیدیل ترانسفرازی

ج) شناسایی کد آغازگر

د) آزادسازی پروتئین سنتز

 

۲۲- اسپیرونولاکتون (Spironolactone) به عنوان آنتاگونیست کدام هورمون عمل می‌کند؟,

الف) پرولاکتین         ب)‌ آلدسترون          ج) وازوپرسین          د) اریتروپولتین

 

۲۳- فعالیت کدامیک از هورمون‌های زیر از تستوسترون بیشتر است؟

الف) دی هیدروتستوسترون

ب) اندروستن دیون

ج) دهیدروایی آندروسترون

د) آندروسترون دیول

 

۲۴- اتصال هورمون (ANF) Atrial Natriuretic Factor به گیرنده‌اش سبب فعال شدن کدام پروتئین کیناز می‌شود؟

الف) RKG            ب) PKC              ج) PKB               د) PKA

 

زیست شناسی سلولی، مولکولی

 

۲۵- کدام ویژگی، از ویژگی‌های گیرنده‌های تیروزین کینازی نیست؟

الف) سلولهای محلول یا وابسته به غشا این گیرنده‌ها را برمی‌انگیزند.

ب) همه‌ی این گیرنده‌ها دارای قسمت کینازی درون سلولی هستند.

ج) فعال شدن این گیرنده‌ها نیاز به دوتایی شدن آنها یا دایمریزه شدن آنها ندارد.

د) در همه این گیرنده‌ها فعال شدن آنها منجر به افزایش فعالیت کینازی آنها می‌گردد.

 

۲۶- برای اینکه یک پروتئین در غشای درونی میتوکندری به صورت چند گذر (multi pass) قرار گیرد وجود و کمک چه ساختاری لازم نیست؟

الف) توالی چندگانه‌ی هدف قراردهنده‌ی میتوکندری یا multiple internal mitochondrial targeting sequence

ب) Tom40/Tom22 در غشای بیرونی میتوکندری

ج) توالی N ترمینال هدف قراردهنده‌ی ماتریکس یا N Terminal Matrix Targeting Sequence

د) Tim 22/Tim54 در غشای درونی

 

۲۷- کدام یک از نتایج افزوده شدن زنجیره‌های جانبی الگیوساکاریدی به پروتئین‌ها نیست؟

الف) تاخوردگی مناسب در شبکه‌ی اندوپلاسمی

ب) پایداری گیکوپروتئین‌های تراوشی

ج) چسبندگی سلولی

د) افزایش حلالیت

 

۲۸- کدام جمله در مورد RNAهای کوچک هستکی یا Small nucleolar RNA (SnoRNA) درست نیست؟

الف) RNA های کوچک هستکی به صورت موقت به مولکول‌های pre-rRNA می‌چسبند.

ب) برخی از RNAهای کوچک هستکی یا SnorRNA از پروموتورهای خود و با کمک RNA پلیمراز II و III بیان می‌شوند.

ج) تغییراتی چون میتلاسیون و دی میتلاسیون (Dimethylation) آدنین در RNA، با کمک SnoRNA ها صورت می‌گیرد.

د) اکثر SnoRNAها از اینترون‌های پیرایش شده (spliced introns) فرآوری می‌شوند (تولید می‌شوند)

 

۲۹- در مورد ویرایش RNA یا RNA editing کدام گزینه درست است؟

الف) در یوکاریوتهای عالی دیده نمی‌شود.

ب) تنها به صورت اضافه شدن یا حذف یک نوکلئوتید است.

ج) در میتوکندری گیاهان دیده میشود در حالی که در کلروپلاست گیاهان این پدیده نادر است.

د) در برخی موارد نیاز به RNA های راهنما (guide) دارد.

 

۳۰- در مورد فاکتورهای رونویسی کدام گزینه نادرست است؟

الف) بسیاری از فاکتورهای رونویسی که طی فرایند تکوینی (Development) عمل می‌کنند دارای ساختار Homeo domain هستند.

ب) ساختارهای Zinc finger به صورت اختصاصی در فاکتورهای رونویسی دیده می‌شوند.

ج) وجود اسید آمینه لوسین در پروتئین‌های leucin-zipper برای دایمریزه شده این پروتئین‌ها ضروری است.

د) پروتئین‌های مارپیچی – حلقه‌ای – مارپیچی بازی یا (bHLH) Basic Helix-loop-Helix می‌توانند هترودیمر تشکیل دهند.

 

۳۱- در مورد پروموتورهای باکتری Ecoli کدام جمله درست است؟

الف) توالی‌های پروموتورها دقیقا یکسان است.

ب) بسته به توالی ۱۰- و ۳۵- میزان بیان از ضعیف تا قوی متغیر است.

ج) همه ن‌های Ecoli می‌توانند ۷۰ sRNA polymerase  بیان شوند.

د) lac operan دارای پروموتور قوی می‌باشد.

 

۳۲- در مورد میتوکندری کدام گزینه نادرست است؟

الف) بیشتر پلی‌پپتیدها و پروتئین‌هایی که در ژنوم میتوکندری که می‌شوند، بسیار هیدروفوب هستند.

ب) میتوکندری از یک باکتری همزیست درون سلولی منشا گرفته است.

ج) mt DNA یا DNA میتوکندری در طی فرآیند تکامل به تدریج کوچکتر شده و ژن‌های کمتری را بیان کرده است.

د) کد ژنتیکی که در میتوکندری جانوران و قارچ‌ها استفاده می‌شود شبیه کد ژنتیکی پروکاریوت‌هاست.

 

۳۳- در مورد رتروترانسپوزون‌ها کدام گزینه درست است؟

الف) long Interspersed Elements LINE از رتروترانسپوزون‌های ویروسی است.

ب) رتروترانسپوزون‌های LTR در پستانداران بیشتر از رتروترانسپوزون‌های معمولی هستند.

ج) sine یا Short interspersed Elements به علت توانایی کدکردن عناصر ضروری برای ورود خود به درون ژنوم در بیش از یک میلیون جایگا در درون ژنوم انسان دیده می‌شود؟

د) RNA، LINE ها در درون سیتوزول به دو پروتئین ORF1 و ORF2 ترجمه می‌شود.

 

۳۴- کدام جمله نادرست است؟

الف) ژنوم یوکاریوت‌های عالی مقدار بیشتری DNA غیرکدکننده دارد.

ب) طول هر تکرار در توالی‌های تکراری از ۱ تا ۵۰۰ باز می‌باشد.

ج) در بیماری دیستروفی میوتونیک تکرارهای افزایش یافته همچون یک ژن مغلوب عمل می‌کند.

د) اکثر توالی‌های ریزماهواره‌ای (Microsatellite) طول تکرارشان ۱ تا ۴ باز است و در تکرارهای ۱۵۰ تایی یا کمتر دیده می‌شود.

 

۳۵-  کدام یک از ژن‌ها به صورت آرایه‌های تکراری پشت سر هم با Tandemly Repeated Arrays کد می‌شوند؟

الف) rRNA          ب) tRNA            ج) U7 sn RNA    د) Xist

 

۳۶- در شکست‌های دو رشته‌ای کدام جمله درست است؟

الف) روش بازسازی non homologus end joining دقیق‌ترین روش ترمیم این شکست‌ها می‌باشد.

ب) پرکاربردترین روش بازسازی این شکستها بازآرایی هم ساخت homologus recombination می‌باشد.

ج) ژن‌های BRCA1، BRCA2 به علت نقش در non homologns end joiningدر صورت جهش سرطان‌زا هستند.

د) در حالتی که بازآرایی همساخت (homologus recombination) و non homologus end joining نتوانند قطعه‌ای را بازسازی کنند این قطعات توسط قطعات کپی‌برداری شده مشابه ترمیم می‌شوند.

 

۳۷- در مورد چاپرون‌ها کدام گزینه نادرست است؟

الف) MSP70 با اتصال به ATP یک شکل باز برای ساختارهای هیدروفوب تامین می‌کند.

ب) Hsp70 سیتوزول و تمام اندامک‌های سلول به عنوان یک چاپرون ملکولی عمل می‌کند.

ج) هیدرولیز ATP در چاپرون منجر به جلوگیری از تجمع یا Aggregation پروتئین‌ها می‌شود.

د) HSP40 با تحریک‌ هیدرولیز ATP توسط Hsp70، کارکرد Hsp70 در تا خوردن پروتئین‌ها را بهبود می‌بخشد.

 

۳۸- در مورد DNA میتوکندری کدام گزینه درست است؟

الف) DNA میتوکندری‌ها اکثرا بیش از مرحله‌ی میتوز تکثیر می‌شوند.

ب) میزان DNA میتوکندری در هر سلول تنها به تعداد میتوکندری ها درون سلول ارتباط دارد.

ج) تمام پروتئین‌هایی که توسط میتوکندری‌ها رمزگذاری (code) می‌شوند، برای سنتز از ریبوزوم‌های میتوکندری استفاده می‌کنند.

د) DNA همه‌ی میتوکندری‌ها به صورت حلقوی می‌باشد.

 

۳۹- در مورد رترویروس‌های سرطان‌زا کدام گزینه درست است؟

الف) در avian leukosis virus ALV به علت وجود انکوژن در درون ویروس سرطان ایجاد می‌شود.

ب) در جمعیت موشی و پرندگان رتروویروس‌های slow acting از رتروویروس‌های حمل کننده انکوژن‌ها بیشتر هستند.

ج) رتروویروس‌ها تنها در صورتی که انکوژن در درون خود داشته باشند باعث ایجاد سرطان می‌شوند.

د) انکوژن‌های درون ویروس‌ها از نظر توالی با انکوژن‌های سلولی شباهت کامل دارند.

 

۴۰- در مورد ژن‌های سرکوبگر تومور (Tumor suppressor genes) کدام گزینه نادرست است؟

الف) جهش‌ها مغلوب هستند.

ب) برخی از این ژن‌ها پروتئین‌های کنترل‌کننده ایستهای بازرسی (check point controls) در چرخه‌ی سلولی هستند.

ج) تغییرات در بیان این ژن‌ها با حذف، جهش و یا متیلاسیون رخ می‌دهد.

د) اجزایی از مسیرهای سیگنالینگ هستند که رشد و پرولیفراسیون سلولی را برمی‌انگیزند.

 

۴۱- در ایست G1 یا G1 Arrest در پاسخ به آسیب DNA کدام جز موثر نمی‌باشد؟

الف) APC            ب) P53               ج) ATM              د) Chk2

 

۴۲- کدام پروتئوگلیکان موجب تسهیل در مهاجرت سلولی می‌شود؟

الف) هپاران سولفات                             ب) هیالورونیک اسید

ج) کندروایتین سولفات                           د) سینیدکان

 

۴۳- در کدام مرحله از متیوز chromo some congression اتفاق می‌افتد؟

الف) پرومتاز            ب) آنافاز                ج) اینترفاز              د) پروفاز

 

۴۴- فعالیت کدام سایتوکاین، متفاوت از دیگر سایتوکاین‌ها است؟

الف) TGFB          ب) IGF-1            ج) bFGF             د) EGF

 

۴۵- کدام گزینه در مورد تکامل اووسیت اولیه صحیح است؟

الف) تکامل آن قبل از اوولاسیون کامل شده است.

ب) اووسیت اولیه دیپولوئیدی است.

ج) دارای توقف در پروفاز میوز I است.

د) فاقد کپی‌های اضافه ژنومی می‌باشند.

 

۴۶- نقش فاکتورهای تروفیک در روند آپوپتوز چگونه است؟

الف) تسهیل کننده آپوپتوز است.

ب) مهارکننده آپوپتوز است.

ج) نقش دوگانه را در وابستگی بر فعالیت پروتئین مکمل آن دارد.

د) عملکرد آن اثری بر آپوپتوز ندارد.

 

۴۷- پروتئین‌های مهارکننده آپوپتوز (IAPs) چگونه از پیشرفت آپوشتوز جلوگیری می‌نمایند؟

الف) تحریک آزادسازی SMAC/DIABLO

ب) مهار فعال شدن کاسپاز ۳ توسط کاسپاز ۷

ج) مهار رهاشدن سیتوکروم C از میتوکندری

د) مهار فعال شدن کاسپاز ۷ توسط کاسپاز ۹

 

۴۸- حفظ خاصیت اسیدی لیزوزوم وابسته به کدام پمپ یونی است؟

الف) V-class

ب) F-class

ج) ABC Proteins

د) P.class

 

ژنتیک

 

۴۹- کدام گزینه زیر درخصوص الگوهای توارثی تک ژنی، درست است؟

الف) افراد مونث با یک جابجایی درگیر یکی از کروموزومهای X و یک اتوزوم، نمی‌توانند به یک ناهنجاری وابسته به X مبتلا شوند.

ب) هیپوفسفاتی (Hyphosphtemia) نمونه‌ای از وراثت مغلوب وابسته به X است.

ج) در بیماری هانتیگتون، افراد هتروزیگوس بیماری را با شدت بیشتری نشان می‌دهند.

د) برخی از ناهنجاری‌های وابسته به X، با بقا برای سن تولید مثلی سازگار نیستند.

 

۵۰- جهش‌های در ژن …….. از وضعیت ………. شامل سندرم ……….. درگیرند.

الف) فیلامین A، مغلوب وابسته به X، Tuberous sclerosis

ب) فیلامین A، غالب وابسته به X، Oto – palate=digital

ج) فیلامین B، غالب وابسته به X، Melnick – Needles

د) فیلامین C، غالب اتوزومی، Oto-palato-digital

 

۵۱- وراثت دوژنی (Digenic inheritance):

الف) در موش‌های ترانسژنیک معینی دیده شده است.

ب) در عموم موارد دیسپلازی آریتمی‌های بطن چپ گزارش شده است.

ج) در عموم موارد دیسپلازی آریتمی‌های راست گزارش نشده است.

د) تاکنون در سندرم Bardet-biedl گزارش نشده است.

 

۵۲- در ارتباط با ژنتیک پزشکی و بالینی، گزینه درست کدام است؟

الف) در حدود ۴۵ درصد از موارد سندرم انجلمن نقص مولکولی ناشناخته است.

ب) یک پدر و پسر که هر دو به هموفیلی مبتلا هستند نمی‌توانند از دیزومی تک والدی ناشی شده باشند.

ج) تقریبا یک سوم از موارد سندرم راسل – سیلور از ناهنجاری نقش‌گذاری در کولوس ۱۱P51.5 ناشی می‌شوند.

د) تقریبا ۳۰ درصد مبتلایان به سندرم پرادر – ویلی دارای ناهنجاری‌هایی در ICR (ناحیه کنترل نقش‌گذاری) هستند.

 

۵۳- کدامیک از اختلالات زیر جزو نوروپاتی‌های محیطی توارثی دسته‌بندی می‌شوند؟

الف) Hereditary spastic paraparesis

ب) Amyotrophic lateral sclerosis

ج) Legius syndrome

د) Osler weber rendu disease

 

۵۴- فراوانی (Frequency) کدامیک از انواع جهش‌های زیر کمتر است؟

الف) Missense or nonsense

ب) Splicing

ج) Regulatory

د) insertion or deletion

 

۵۵- کدامیک از انواع سندرم‌های شکست کروموزومی در اثر نقص آنزیم هلیکاز بوجود می‌آید؟

الف) آتاکسی تلانژکتازی

ب) بلوم

ج) اگزوما پیگمنتوزا

د) آنمی فانکونی

 

۵۶- حالت Compound heterozygote اغلب در کدامیک از موارد زیر دیده می‌شود؟

الف) بیماری مولتی فاکتوریال

ب) در بیماری‌های اتوزوم غالب که در آنها والدین سالم و فرزند یمار می‌باشد.

ج) فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیرخویشاوندی

د) فرزندان حاصل از ازدواج خویشاوندی

 

۵۷- برای کدامیک از بیماری‌های اتوزوم مغلوب زیر، تست PGD راه‌اندازی شده است؟

الف) نشانگان هانتر

ب) هانتینگتون

ج) گوشه

د) هموفیلی

 

۵۸- در کدامیک از اختلالات زیر، Variable Expressivity مشاهده می‌گردد؟

الف) تریچر کولین                                ب) اکندرو پلازی

ج) توبروس اسکلروزیس                        د) کلیه پلی کیستیک

 

۵۹- از ارتباط با ژن‌های هسته‌ای، کدام گزینه درست است؟

الف) خانواده‌ی ژن HOX به شکل گسترده در سراسر ژنوم و درروی کروموزوم‌های متفاوت پراکنده‌اند.

ب) خوشه‌های آلفا و بتا گلوبین در کروموزوم‌های ۱۶ و ۱۲ در خوشه‌های نزدیک به هم قرار دارند.

ج) خانواده‌ی چند ژنی کلاسیک، درجه‌ی پایینی از هومولوژی بازی را نشان می‌دهند.

د) ابرخانواده‌های (Superfamilies) ژنی از نظر عملکردی با هم ارتباط دارند و همولوژی بارز بالایی را نشان می‌دهند.

 

۶۰- پروتئین‌های ساختاری مانند کلاژن که جهش‌های آن می‌توانند به استئوژنز ایمپرفکتا منجر گردند، نمونه‌ای از رخداد کدام نوع از جهش‌های زیر است؟

الف) Gain – of – function

ب) Loss – of – function

ج) Dominant – negative

د) Haplo – insufficiency

 

۶۱- کدام مورد از ویژگی‌های عمومی سلول‌های بنیادی می‌باشد؟

الف) ژن GJIC بیان بالایی دارد.

ب) ژن Connexin بیان نسبتا بالایی دارد.

ج) تابع مهار تماسی می‌باشند.

د) نام دیگر آنها سلولهای توموری شرطی می‌باشد.

 

۶۲- کدام گزینه در مورد ژن گزارشگر صحیح می‌باشد؟

الف) باید پلی‌پپتیدی را رمز کند که بیشتر در اندامگان میزبان باین شده باشد.

ب) باید فاقد بیان در اندامگان میزبان باشد.

ج) به ناحیه سمت راست ژن مورد مطالعه متصل می‌گردد.

د) بهتر است بتوان فنوتیپ آن را به صورت کیفی آزمون کرد.

 

۶۳- در ارتباط با نام‌گذاری جهش‌ها، پیامد T<G1+c.621 کدام گزینه می‌باشد؟

الف) جهش در جایگاه پذیرنده‌ی پیرایش

ب) جهش در جایگاه دهنده‌ی پیرایش

ج) جهش تغییر چارچوب

د) جهش اضافه شدن در قالب

 

۶۴- در ارتباط با سیتوژنتیک، کدام گزینه زیر درست است؟

الف) کروموزوم‌های حلقوی اغلب در میتوز پایدارند.

ب) واژگونی‌ها، بازآرایی‌های متعادل هستند که اغلب در حاملین ایجاد مشکل می‌کنند.

ج) احتمال کلی که یک واژگونی پاراسنتریک والدینی متعادل به تولد یک نوزاد غیرطبیعی منجر شود، نسبتا بالاست.

د) رایج‌ترین ایزوکروموزوم شامل دو بازوی باشد بلند از کروموزوم X است.

 

۶۵- در ارتباط با تریپلوپیدی و مونوزومی، کدام گزینه زیر، درست است؟

الف) زنده ماندن تریپلوئیدی‌ها پس از اواسط بارداری، رخدادی معمول است.

ب) تریپلوئیدی نمی‌تواند به دلیل شکست یک تقسیم میوزی بالغ در یک تخمک یا اسپرم ایجاد می‌شود.

ج) مونوزومی می‌تواند به دلیل از دست رفتن یک کروموزوم در حالی که در خلال آنافاز به سمت قطب سلولی حرکت می‌کند، ایجاد شود.

د) زنده ماندن تریپلوئیدی‌ها پس از اواسط بارداری، رخدادی معمول است.

 

۶۶- در کدام یک از وضعیت‌های کروموزومی‌ زیر، فرد مستعد ابتلا به Gonadal dysgenesis می‌گردد؟

الف) ۴۵, X/46, XY

ب) ۴۶, XY/47, XXY

ج) ۴۶, XY/47, XYY

د) ۴۶, XX/46, XY

 

۶۷- در ارتباط با ژنتیک سرطان، کدام گزینه زیر درست است؟

الف) در تقریبا ۵۵ درصد از سرطان‌های پانکراس، یک جهش از ژن RAS را می‌توان نشان داد.

ب) پروتئین RAS انسانی هورمولوژی بسیاری با همتای ویروسی خود دارند.

ج) فعال‌سازی آنکوژن BCL2 توسط دوباره ترتیبی‌های کروموزومی، با بازدارندگی آپوپتوز وابسته نیست.

د) فزون‌سازی (amplification) ژن C-ERB-B  در کارسینوهای پستان گزارش نشده است.

 

۶۸- در ارتباط با اپی ژنتیک و سرطان، کدام گزینه درست است؟

الف) متیله شدن DNA در ابفای پایداری ژنوم به ویژه در نواحی یوکروماتین نقش دارد.

ب) از دست رفتگی نقش ‌گذاری (Loss of imprinting) رخداد ثانویه در عموم سرطان‌هاست.

ج) ژنوم سلول‌های سرطانی در مقایسه با سلول‌های طبیعی، هیپومتیله است.

د) هیپرمتیلاسیون به احتمال خطر افزایش یافته‌ی سرطان منجر نمی‌شود.

 

۶۹- آرایه CGH قادر به تشخیص:

الف) تغییرات نسخه DNA در سطح ۵ تا ۱۰ کیلوباز است.

ب) تغییرات نسخه DNA در سطح ۲۰ تا ۵۵ کیلوباز است.

ج) جابجایی‌های متعادل می‌باشد.

د) وارونگی‌ها می‌باشد.

 

۷۰- جهت جداسازی همسانه‌های DNA ی واجد بخش‌های از ژن DMD، از کدام تکنیک زیر استفاده شده است؟

الف) هیبریداسیون ساترن

ب) آنالیز همبستگی

ج) دوباره همراهی افزایش یافته فنلی

د) PRINS

 

۷۱- کدام گزینه معادل Panmixis می‌باشد؟

الف) آمیزش غیرتصادفی میان افراد در یک جمعیت بزرگ

ب) انتشار آهسته آلل‌ها در مرزهای نژادی و جغرافیایی

ج) انتخاب همسر بدون توجه به ژنوتیپ وی

د) جمعیتی که در تعادل هاردی واینبرگ قرار داشته است.

 

۷۲- جهش در کدام ژن زیر اختلال IgM Hyper با توارث وابسته به جنس منجر می‌گردد؟

الف) ۴۵ CD                                    ب) LIGAND 40CD

ج) AICDDA                                  د) ۲۱TGB

 

 

Part One: Vocabulary

Complete the following sentences, choosing the most appropriate option (a,b,c,or d).

۱۲۱- A diet low in important nutrients can ………. the body’s immune system and make in harder for the body to fight off infection.

a) enhance

b) sustain

c) compromise

d) invigorate

۱۲۲- In a case-control study, the subjects are only observed, and there is no ………… such as drug treatment or surgery.

a) transmission

b) intervention

c) screening

d) exposure

۱۲۳- Cardiopathy is a non-specific term which is ……….. diseases of the heart.

a) incorporated in

b) enforced in

c) applicable to

d) endorsed by

۱۲۴- When the person knows enough about stress management skills, he/she finds it easier ………. his/her distress.

a) accompany

b) amplify

c) replicate

d) overcome

۱۲۵- The diseases in a society form a/ an……….., ranging from those that can kill the patient to those that are not so serious.

a) conformity

b) symptom

c) spectrum

d) adversity

۱۲۶- Newborn babies are ………… several diseases becase antibodies are passed onto them from their mothers via their placenta.

a) sensitive to

b) protected against

c) liable to

d) adaptable to

۱۲۷- When an infection becomes established, nursing measures are directed toward helping the client ………… the illness.

a) combat

b) advocate

c) induce

d) enhance

۱۲۸- The debate surrounding the embryonic stem cells is an example of the ethical ………. surrounding scientific research.

a) compliance

b) controversy

c) accord

d) rapport

۱۲۹- Poisoned patients are taken to a special room where their bloodstream may be ……….. to help quick recovery.

a) detoxified

b) deteriorated

c) deformed

d) decomposed

۱۳۰- Knowledge concerning human stem cells could be used to ………… new therapies that may benefit the patients.

a) confound

b) ignore

c) disturb

d) devise

۱۳۱- Scientists in academia and industry are fortunately increasingly ……….. to develop better medical technologies.

a) splitting

b) collaborating

c) retrieving

d) expanding

۱۳۲- As future generations risk ……….. an overcrowded planet, the government should impose population control.

a) withdrawing

b) waiving

c) inheriting

d) abandoning

۱۳۳- A good teacher should ………… get feedback from the students to improve her/his teaching method.

a) persistently

b) reluctantly

c) redundantly

d) superficially

۱۳۴- As infants and young children are more ………, they need more care and protection.

a) reluctant

b) vigorous

c) deprived

d) vulnerable

۱۳۵- The stress in his workplace was ……….; therefore, he decided to quit his job.

a) unbearable

b) invaluable

c) inaccessible

d) unstable

۱۳۶- He never talks about his ideas directly; he is used to expressing his aims ………. .

a) elegantly

b) permissibly

c) implicitly

d) attractively

۱۳۷- pesticides and chemical fertilizers have caused great …… among people in modern societies.

a) incidence

b) concern

c) violence

d) well-being

۱۳۸- psychologists believe that hard-working is an integral key to success; in other words, ……….. precedes one’s natural abilities.

a) pcrsistence

b) intelligence

c) attitude

d) intuition

۱۳۹- Research has shown that bilingual children develop a capacity to concentrate, avoiding ………. .

a) compensations

b) competitions

c) dedications

d) distractions

۱۴۰- This routine operation will take about half an hour, provided that no ……….. arise.

a) complications

b) medications

c) palpitations

d) aggregations

 

Part Two: Reading Comprehension

Read the following passage carefully, and then answer the question that follow. Base your information in the passage only.

Passage 1

In a purely rational world, vaccination rates would fluctuate constantly depending n how much people fear getting sick. That’s why attempts have been make to model vaccination rates mathematically But now, scientists have found that the missing puzzle piece that explains why vaccination rates stay high in the real world… or, in some cases, low. The reason, it turns out, is peer pressure.

Public health officials frequently worry about low levels of childhood vaccination, often driven by unfounded concerns that vaccines are linked with autism. But in many nations without mandatory vaccination rules, rates of childhood vaccination remain suprsingly high, said Tamer Oraby, a mathematician at the University of Guelph in Ontario, Canada.

The question we wanted to answer is why we are seeing such high vaccination levels in non-mandatory vaccination programs”, Oraby told Live Science.

۱۴۱- According to the passage, the vaccination level……. .

a) has significantly reduced recently

b) is to follow a steady pattern

c) has removed the irrational fear among the sick people

d) is affected by people’s worries about catching diseases

۱۴۲- The underlined “that” (line 2) refers to ………. .

a) change in the level of vaccination

b) vaccination in a purely rational world

c) mathematical modeling of vaccination rates

d) people’s fear of becoming sick is vaccinated

۱۴۳- The underlined term “missing puzzle piece” (line 3) is found to be ……….. .

a) real world

b) vaccination rates

c) peer pressure

d) some cases

۱۴۴- The author ……….. people’s worries on the link between autism and childhood vaccination.

a) confirms

b) opposes

c) justifies

d) triggers

۱۴۵- According to the passage, vaccination rates ………. .

a) are not necessarily related to mandatory vaccination programs

b) did not shrink because of mandatory vaccination programs

c) decreased due to mandatory vaccination programs in Ontario

d) elevated due to non-mandatory vaccination programs

 

Passage 2

Although it is difficult to solve public health problems, great success has been achieved with certain illnesses. For example, the eradication of smallpox was one of the most significant accomplishments of the 20th century. When the campaign against smallpox was launched in 1967, about 10 million people contracted the disease each year. Of these, two million died.

More than 10 million individuals were disfigured. However, a little more than a decade later, the smallpox program had met its goal; the last case of this terrible illness occurred in Somalia in 1977. Following this important achievement, the World Health Organization tried to recreate its success. The focus of the next campaign was polio, which can paralyze or kill its victims if it is untreated. The elimination of this disease is not yet complete, but the number of cases has greatly decreased. As the battles against smallpox and polio show, remarkable advances can be made in the field of public health.

۱۴۶- According to the text, solving public health problems is ……..

a) incredible

b) unrealistic

c) intrinsic

d) challenging

۱۴۷- It is said that smallpox …… .

a) killed most of its victims around the world

b) could lead to changes in victims’ appearance

c) is still problematic in some parts of the world

d) is more difficult to overcome than some other infections

۱۴۸- The battle against polio ……….. .

a) is still continuing

b) has achieved its goal

c) seems to lead to failure

d) has faced some obstacles

۱۴۹- This paragraph mostly deals with ………..

a) public health successes

b) future programs of public health

c) some crucial problems in the field of public health

d) public health programs under way by WHO

۱۵۰- The author of this text seems to be ……….. the future of public health.

a) uncertain of

b) critical

c) optimistic about

d) in different to

 

Passage 3

The term “cognitive health” is often associated with conditions such as Alzheimer’s disease, ADHD, depression, etc. While an overwhelming body of research and evidence support the idea that cognitive disorders are likely to be influenced by genetic predispositions and environmental factors, there has also been a great deal of research conducted in an effort to explore the relationship between nutritional statue and cognitive health. It has been found that many aspects of cognitive health are not only impacted, but also dependent upon certain nutrients which must be obtained through the diet. Through each stage of the lifestyle, nutritional status plays a key role in brain development, cognitive function and health, mood and even the prevention of certain neurological and cognitive conditions. The influence that nutrition status has on cognitive health begins with conception. Beginning in the womb, nutrients obtained through the diet, in this case of the mother, begin playing a key role in the development of the brain and nerve system. A woman’s poor nutritional status before the time of conception can have detrimental effects physical and cognitive health.

۱۵۱- The passage mainly discusses the ……… .

a) definition of cognitive condition

b) relationship between food and cognitive disorders

c) different types of cognitive disease

d) impact of cognitive condition on nutrition

۱۵۲- The passage implies that ………. .

a) the effect of food on cognitive health is postnatal

b) genetics has a grater influence on cognitive health

c) cognitive health is exclusively dependent on nutrition

d) mother’s nutrition may prevent some cognitive disorders

۱۵۳- The passage discusses ‘a woman’s nutritional status’ to ……… .

a) compare it with child’s nutritional status

b) discuss the speed of mental development

c) show its impact on a child’s mental development

d) focus on the role of genetics in development

۱۵۴- According to passage, the influence of food on cognitive health starts ……….. .

a) gradually

b) before conception occurs

c) at the time of birth

d) when a sperm joins the ovu

۱۵۵- The overall tone of the passage is ……. .

a) scientific and informative

b) informative and humorous

c) subjective and technical

d) academic and disbelieving

 

Passage 4

The one of living animals in research and teaching, while first documented around 2000 years ago, because prominent in the second half of the 19th century as part of the development of the emerging sciences of physiology and anatomy. In the mid 1900s, the rapid expansion of the pharmaceutical and chemical dollar industry, involving not only the pharmaceutical and chemical industries, but also university and government bodies. There is, additionally, a sizeable industry providing food supply and cage ,manufacture, among many others.

Supporters of animal testing argue that virtually every medical achievement in the 20th century relied on the use of animals in some way and that alternatives to animal testing, such as computer modeling, are inadequate and fail to model the complex interactions between molecules, cells, tissues, organs, organisms and the environment. Opponents argue that such testing is cruel to animals and is a poor scientific practice, that results are an unreliable indicator of the effects in humans, and that it is poorly regulated. They also point to the fact that many alternatives to using animals have been developed, particularly in the area of toxicity testing. and that these developments have occurred most rapidly and effectively in countries where the use of animals is prohibited

۱۵۷- The use of living animals in research and teaching …….. .

a) appeared at least two millennia ago

b) rose to prominence around 2000 years ago

c) emerged in the second half of the 19th century

d) is a government-controlled industry

 

۱۵۷- The use of living animals in research and teaching ………. .

a) appeared at least two millennia ago

b) rose to prominence around 2000 years ago

c) emerged in the second half of the 19th century

d) originated in the pharmaceutical and chemical industries

 

۱۵۸- Animals testing proponents argue that ………. the use of animals in the 20th century.

a) many of the alternative methods still rely on

b) there is no alternative available expect

c) computer modeling requires more improvement to replace

d) medical advancement would have been hindered without

۱۵۹- The opponents of animal testing believe that ……. .

a) countries prohibiting it are developing rapidly

b) its results are unreliable due to poor regulations

c) there are insufficient rules and restrictions

d) it is justifiable in the area of toxicity testing

 

۱۶۰- Those against the idea of animal testing believe that alternative to this approach are used in countries where ………….

a) medical achievements are minimal

b) the use of animals is forbidden

c) the scientific practice is poor

d) the use of animals is promoted

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − چهار =

error: Content is protected !!