ژنتیک پزشکی :پاسخ های تشریحی تست های تالیفی فصل دهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری)

48
ژنتیک پزشکی :پاسخ های تشریحی تست های تالیفی فصل دهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری)Reviewed by کنکوران on Oct 7Rating:

ژنتیک پزشکی :پاسخ های تشریحی تست های تالیفی فصل دهم ژنتیک پزشکی ایمری

پاسخ ۱٫ گزینه ب

همانطور که می دانید بیماری های هموگلوبین بر اثر عدم تعادل بین زنجیره های آلفا و بتا رخ می دهند. در ژنوم انسان در حالت طبیعی دو ژن بتا و ۴ ژن آلفا وجود دارد که همگی بیان می شوند. پس مقدار زنجیره آلفا باید دو برابر بتا باشد و این یعنی عدم تعادل زنجیره های الفا و بتا!! ولی مطالعات in vitro نشان داده اند زنجیره ها به یک نسبت سنتز می شوند که دلیل آن کارایی بهتر mRNA در سنتز پروتئین می باشد.
در نظر داشته باشید:
mRNA گلوبین β در سنتز پروتئین اندکی بیشتر از mRNA گلوبین α کارایی دارد.
در مقابل،افزایش نسبی mRNA گلوبین α، این تفاوت را جبران می کند.
مهم ترین سطح تنظیم بیان ژن گلوبین، سطح رونویسی است.

پاسخ ۲: گزینه د
محل قرارگیری ناحیه کنترل لوکوس (lcr):
در ‘۵ ژن ε : در بیان ژن های متنوع گلوبین شبه β و در زمان بندی و ویژگی بافتی بیان یا کلید کردن (Switching) ژن-های شبه β در نمو و تکوین نقش دارد.
در ‘۵ ژن های α
هر دو ناحیه در اتصال فاکتورهای رونویسی نقش دارند.
نکته مهم: برای بیان ژنها لازم و کافی هستند حتی در غیاب پروموتر.

پاسخ ۳: گزینه د
تنها ۱/۳ از جهش های (واریانت ها) ممکن در Hb باعث تغییر بار مولکول شده و با الکتروفورز تشخیص داده می شوند. حدود ۳۰۰ واریانت شناسایی شده است. اغلب واریانت ها نادر هستند وبیماری ایجاد نمی کنند. اکثر واریانت ها خوش خیم هستند، تعداد کمی بیماری ایجاد می کنند و به صورت پلی مورفیسم در جمعیت های خاص شایع هستند.

پاسخ ۴: الف
اغلب واریانت های ساختاری گلوبین مانند HbS، HbC، HbE و … در اثرجهش های نقطه ایجاد می شوند و بیش از ۲۰۰ واریانت در اثر جهش نقطه ای شناسایی شده است.
پاسخ ۵: گزینه الف
ژنوتیپ –/– در مورد ژن آلفا (Hb بارتز) ایجاد هیدروپس فتالیس می کند. این حالت در صورتی رخ میدهد که والدین حامل به صورت –/ الفا الفا باشند. در واقع جهش به صورت سیس باشد. در بقیه موارد اگر یگی از والدین دارای ژنوتیپ یکی از گزینه های ب، ج و د باشد حداکثر فنوتیپ بیماری که ایجاد می شود بیماری HbH خواهد بود و به Hb بارتز منجر نخواهد شد.

پاسخ ۶: گزینه الف
هموگلوبین گرادی واریانت حاصل از جهش درج شدگی است.
سایر واریانت ها و جهش های آنها:
جدول واریانت‌های ساختاری هموگلوبین
نوع جهش نمونه ها زنجیره / باقی مانده (ها) / تغییر
نقطه ای (بیش از ۲۰۰ واریانت و از نوع دگرمعنی که اکثر آنها با بیماری همراه نیستند) Hb S β, ۶ Glu → Val
Hb C β, ۶ Glu → Lys
Hb E β, ۲۶ Glu→ Lys
حذف (زنجیره کوتاه شده) Hb Freiburg β, ۲۳ → ۰
Hb Lyon β, ۱۷-۱۸ → ۰
Hb Leiden β, ۶ or 7 → ۰
Hb Gun Hill 93-97 → ۰یا ۹۲-۹۶ β,
درج (زنجیره طویل شده) Hb Grady α،۱۱۶-۱۱۸ (glu, phe, thr) مضاعف شده اند.
تغییر چهارچوب (حذف یا درج تعدادی باز که مضربی از ۳ نیستند) Hb Tak,
Hb Cranston * β، +۱۱ رزیدو، از بین رفتن کدون خاتمه، درج ۲ جفت باز در کدون ۱۴۷/۱۴۶
Hb Wayne α*، +۵ رزیدو، از بین رفتن کدون خاتمه، در اثر حذف یک جفت باز از کدون ۱۳۹/۱۳۸
Hb Mckees Rock β*، ۲- رزیدو، جهش نقطه ای در ۱۴۵، ایجاد کدون پایان زودهنگام
جهش در کدون پایان زنجیره Hb Constant Spring α* ، ۳۱+ رزیدو، جهش نقطه ای در کدون پایان
پلی پپتیدهای هم جوشی (کراسینگ اور نابرابر) Hb Lepore/ anti Lepore غیر α
Hb Kenya/ anti kenya غیر α

پاسخ ۷: گزینه الف

زنجیره α در سراسر دوران نموی و تکوینی بیان می شود

پاسخ ۸: گزینه د
ژن های زنجیره های گلوبینی شبه آلفا و شبه بتا جزء خانواده های ژنی محسوب می شوند و در طول تکامل از طریق مضاعف شدگی و واگرایی تکاملی یک ژن اجدادی ایجاد شده اند.
.
پاسخ ۹: گزینه د

واریانت های ساختاری در زنجیره آلفا نیز رخ می دهند.

پاسخ ۱۰: گزینه الف

Hb لپور شامل یک زنجیره گلوبین فیوژن شامل گلوبین بتا و دلتا است
Hb های لپور و ضد لپور
از هضم تریپسینی این دو Hb نتایج زیر به¬دست آمده است:
Hb لپور که دارای
زنجیره α طبیعی
زنجیره غیر α واجد یک انتهای آمینی با توالی شبه δ و یک انتهای کربوکسیلی شبه β است.
Hb ضد لپور (می یادا، Miyada) که دارای
زنجیره α طبیعی
زنجیره غیر α واجد انتهای آمینی با توالی شبه β و یک انتهای کربوکسیلی شبه δ است.
علت بوجود آمدن Hb لپور و Hb ضد لپور
این دو Hb نمایانگر یک زنجیره هموگلوبین «هم جوش، Fusion» هستند.

در پایان به دانشجویانی که تمایل دارند از مباحثی که از ژنتیک پزشکی ایمری در کانال ژنتیک پزشکی متعلق به همین سایت تدریس می شود استفاده کنند پیشنهاد می گردد از طریق این لینک به کانال ژنتیک پزشکی بپیوندند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!