کارگاه های تئوری و عملی سیتوژنتیک- مدرس با سابقه ۱۵ سال در بخش های متفاوت سیتوژنتیک

83

کارگاه های تئوری و عملی سیتوژنتیک- مدرس با سابقه ۱۵ سال در بخش های متفاوت سیتوژنتیک

موسسه کنکوران قصد دارد با همکاری ایران ژنتیک و با استفاده از اساتید مجرب با سابقه طولانی کار در بخش های متفاوت سیتوژنتیک اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه تئوری و عملی کاریوتایپ کرده است.

در این کلاس های سعی شده است از مراحل تئوری، علمی کاریوتایپینگ به شرکت کنندگان به صورت کامل آموزش داده شود، و به علاوه آنالیز کروموزمی هم در این دوره به فراگیران عزیز آموزش داده می شود.

برنامه ریزی کلاس ها به صورتی انجام شده است که یک فراگیر با شرکت در این دوره ها بتواند برای انجام کاریوتایپ به عنوان پایه بررسی های سیتوژنتیک همه ملزومات را فراگیرد.

در زیر برنامه این دوره از کارگاه ها ارائه شده است.

 

هفته جلسه مطالب تدریسی توضیح تمرین ها
اول ١ سیتوژنتیک-آزمایشگاه سیتوژنتیک
اول ٢ ساختار کروموزوم-انواع آن
اول ٣ تکنیک های بندینگ

G,C,NOR banding

اول ۴ کروموزومها و گروه بندی آنها

X and Y chromosomes

۵ متافاز جهت تمرین
دوم ۵ معرفی بندهای کلیدی در بندینگ G
دوم ۶ کروموزومها و گروه بندی آنها

گروه A شامل کروموزوم های ۱ و ۲ و ۳

۵ متافاز جهت تمرین
دوم ٧ معرفی رزولوشن ها و ساب بندها
دوم ٨ کروموزومها و گروه بندی آنها

گروه B شامل کروموزوم های ۴ و ۵

گروه C شامل کروموزوم های ۶ و ۷

۵ متافاز جهت تمرین
سوم ٩ ISCN و سرفصل های آن
سوم ١٠ کروموزومها و گروه بندی آنها

گروه C شامل کروموزوم های ۸ و ۹ و ۱۰

۵ متافاز جهت تمرین
سوم ١١ آنالیز کروموزومی و روش صحیح آن
سوم ١٢ کروموزومها و گروه بندی آنها

گروه C شامل کروموزوم های ۱۱ و ۱۲

۵ کاریوتایپ جهت تمرین
چهارم ١٣ چیدمان کروموزومی صحیح
چهارم ١۴ کروموزومها و گروه بندی آنها

گروه D شامل کروموزوم های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵

۵ متافاز جهت تمرین
چهارم ١۵ نرم افزارهای کاریوتایپینگ
چهارم ١۶ کروموزومها و گروه بندی آنها

گروه E شامل کروموزوم های ۱۶ و ۱۷ و ۱۸

۵ کاریوتایپ جهت تمرین
پنجم ١٧ ناهنجاریهای کروموزومی و انواع آن
پنجم ١٨ کروموزومها و گروه بندی آنها

گروه F شامل کروموزوم های ۱۹ و ۲۰

گروه G شامل کروموزوم های ۲۱ و ۲۲

۵ متافاز جهت تمرین
پنجم ١٩ مثال هایی از ناهنجاریهای کروموزومی
پنجم ٢٠ اسکرین کروموزومهای متافازی ۵متافاز جهت تمرین*
ششم ٢١ گزارش نویسی و تفسیر نتایج
ششم ٢٢ تصحیح کاریوتایپ ارسالی ٣کاریوتایپ ابنورمال
ششم ٢٣ آزمون اول: اسکرین متافازی
ششم ٢۴ آزمون دوم: تصحیح کاریوتایپ ٣متافاز ابنورمال
هفتم ٢۵ آشنایی با کشت و هاروست خون محیطی
هفتم ٢۶ ترابل شوتینگ تست جلسهء قبل ٣متافاز ابنورمال
هفتم ٢٧ آشنایی با بندینگ کروموزومی
هفتم ٢٨ آزمون سوم : آنالیز کروموزومی ٣کاریوتایپ ابنورمال
هشتم ٢٩ کارگاه عملی: هاروست و لامگیری
هشتم ٣٠ کارگاه عملی: بندینگ G

*با تکمیل آموزش کروموزومی، رزولوشن متافازها و کاریوتایپ هایی که جهت تمرین داده می شوند افزایش می یابد. *

 

 

برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از شرایط دوره ها همچنین ثبت نام با شماره تلفن:

۰۲۱-۶۶۹۰۸۰۶۲  

تماس بگیرید یا اینکه درخواست خود را به

ای دی تلگرام:

@Konkoorann

ارسال کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!