مشاهده برچسب

دانشگاه اصفهان رتبه بندی دانشگاه ها

لزوم کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: رتبه بندی های بین المللی دانشگاه ها حول محور فعالیت های آموزشی و پژوهشی است بنابراین دانشگاه های کشور باید به سمت افزایش کیفیت حرکت کنند. هوشنگ طالبی گفت: اگر قرار است دانشگاه های کشور به عنوان دانشگاه های نسل…
error: Content is protected !!