مشاهده برچسب

دانشگاه خواجه نصیر

فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۷ دانشگاه خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ﻣﻴﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل آﺧﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ برای سال ۹۷ دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد. به گزارش کنکوران به نقل از پی اچ دی تست، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ…
error: Content is protected !!