مشاهده برچسب

دانشگاه پیام نور ، آموزش های الکترونیکی ، ارتقای سطح علمی دانشجویان ، بهبود آموزش عالی

اهمیت آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور اهمیت خاصی برای آموزش‌های الکترونیکی در بین دانشجویان برای ارتقای سطح علمی آنان قائل است. زارع مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور با اشاره به مصادیق ملی…
error: Content is protected !!