مشاهده برچسب

رنگ آمیزی کروموزوم

ژنتیک پزشکی : تدریس فصل سوم ژنتیک پزشکی امری (ایمری) جلسه دوم

(ژنتیک پزشکی) سیتوژنتیک مولکولی در این روش ها که ترکیبی از استفاده از پروب ها (مولکول های DNA) برای بررسی های سیتوژنتیک می باشد اغلب از مزیت رنگ ها و مارکرهای فلورسانس استفاده می شود (تدریس ژنتیک پزشکی). در این روش ها بجای رنگ آمیزی که…