مشاهده برچسب

روش های PCR

QF-PCR، آزمون PCR کمی برای تشخیص پیش از تولد آنیوپلوئیدی ها (ناهنجاری عددی کروموزمی)

QF-PCR، آزمون PCR کمی برای تشخیص پیش از تولد آنیوپلوئیدی ها دلایل درخواست آزمایشات تشخیص پیش از تولد توسط خانواده ها: به دنیا آمدن فرزند قبلی وجود حالت غیرعادلی ساختاری متوازن در کورموزوم در یکی از والدین نتیجه همراه با احتمال…