مشاهده برچسب

زنتیک پزشکی امری

تدریس ژنتیک : تدریس فصل پانزدهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری) جلسه سوم

تدریس ژنتیک : تدریس فصل پانزدهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری) بیماری روده ملتهب (IBD= Inflammatory bowel disease) با لوکوس های ۱۶q، ۱۲q، ۶p و ۳p همراهی دارد و شامل دو زیرگروه بالینی است: بیماری کرون (Crohn disease):…
error: Content is protected !!