مشاهده برچسب

ساختمان پلاسکو

پیشنهاد ارائه رشته های جدید دانشگاهی بعد از حادثه دلخراش پلاسکو

پیشنهاد ارائه رشته های جدید دانشگاهی بعد از حادثه دلخراش پلاسکو آموزش روزنامه نگاری ایمنی در دانشکده های ارتباطات ، ایجاد رشته دانشگاهی حقوق ایمنی و ضرورت ایجاد رشته مدیریت ریسک و بیمه در دانشگاه ها در گزارش نهایی حادثه پلاسکو پیشنهاد…
error: Content is protected !!