مشاهده برچسب

فنی و حرفه‌ای کردستان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان :توجه به آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌ها

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان آموزش‌های مهارتی را کلید تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد خواند و گفت: توجه ویژه به آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سطح استان ضروری است.
error: Content is protected !!