مشاهده برچسب

محسن سوسن­ آبادی فراهانی

کتاب سیتوژنتیک بالینی در یک نگاه

سیتوژنتیک بالینی علمی است که به مطالعه کروموزوم ها ،ساختمان و توارث آنها می پردازد. با توجه به اینکه امروزه بررسی های ژنتیکی جهت تشخیص بیماریهای ارثی- مادرزادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا بر آن شدیم که این کتاب را به شما…
error: Content is protected !!