مشاهده برچسب

مسئله ژنتیک

تدریس ژنتیک : حل یک تست ژنتیک جمعیت

در یک بیماری با وراثت اتوزوم مغلوب اگر بروز بیماری ۱ در ۲۰۰۰ باشد و فراوانی آللی حدود ۱ در ۴۵ باشد. اگر از زادآوری تمام بیماران جلوگیری شود. چقدر طول می کشد تا فراوانی ژنی نصف شود؟ (ژنتیک انسانی-۸۹) ۱) بیش از ۱۰۰۰ سال ۲)بیش از ۵۰۰ سال…
error: Content is protected !!