مشاهده برچسب

مصاحبه کنکور 94

مصاحبه کنکور ۹۴ -جزئیات مصاحبه و گزینش در ۶ کد رشته کنکور ۹۴ اعلام شد

برنامه انجام مصاحبه معرفی شدگان دانشگاه های فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی، شاهد، علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، دانشکده غیرانتفاعی رفاه و رشته مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه اعلام شد.
error: Content is protected !!