مشاهده برچسب

پروتکل استخراج dna

استخراج DNA توسط روش نمکی(Salting Out)

 استخراج DNA توسط روش نمکی(Salting Out) تهیه محلول های مورد استفاده در استخراج DNA روش تهیه بافر لیز کننده گلبول قرمز(x20) جهت لیز گلبولهای قرمز از بافر لیز کننده گلبول قرمز استفاده گردید که طرز تهیه آن در زیر آورده شده است. ابتدا ۳۳۱…
error: Content is protected !!