مشاهده برچسب

پلی مورفیسم

ژنتیک پزشکی : تدریس – جهش یا پلی مورفیسم؟

ژنتیک پزشکی : تدریس - جهش یا پلی مورفیسم؟ (ژنتیک پزشکی : تدریس - جهش یا پلی مورفیسم؟) تغییرات ژنتیکی فراوان می باشند. آلل های جدید با نرخ تقریبی ۷۰ آلل به ازای هر ژنوم دیپلوئید انسان در هر نسل به وجود می آیند. این تغییرات ژنتیکی، عمدتا…
error: Content is protected !!