مشاهده برچسب

ژنتیک ایمنی

تدریس ژنتیک پزشکی :تست های تالیفی فصل سیزدهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری)(ایمنوژنتیک)

تدریس ژنتیک پزشکی :تست های تالیفی فصل سیزدهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری)(ایمنوژنتیک) ۱- کدام یک ، از نقش های سیستم کمپلمان نیست؟ الف) پوشاندن سطح پاتوژن ها و افزایش فاگوسیتوز ب) تشکیل کمپلکس حمله به غشا (MAC) و ایجاد منفذی و در نهایت…

تدریس ژنتیک پزشکی: ایمونوژنتیک سیستم کمپلمان ها (جلسه اول)

ایمنی ذاتی نخستین نوع ساده دفاع، سد مکانیکی است: پوست: به عنوان یک سد نفوذ ناپذیر PH اسیدی عرق: مهار کننده رشد باکتری موکوس در مجاری گوارشی و تنفسی حرکات مژکی: حفاظت بیشتر مجاری تنفسی لیزوزیم موجود در اشک: عامل…
error: Content is protected !!