مشاهده برچسب

ژنتیک نانشنوایی

ژنتیک ناشنوایی : ناشنوایی، انواع و ژن های درگیر  

ژنتیک نانشنوایی : ناشنوایی، انواع و ژن های درگیر ناشنوایی شایع ترین اختلال زمان تولد و یک اختلال حس-عصبی در انسان است. ناشنوایی در نتیجه ی انسداد در انتقال صدا در هر جایی از گوش خارجی و قشر شنوایی در مغز حاصل می شود. در افراد…