مشاهده برچسب

ژنتیک پزشکی دکتری

آزمون شناسایی حاملین وابستهx و ژنتیک پیوند

آزمون­ های حامل برای نقایص ایمنی وابسته به X روش­های شناسایی حاملین: شناسایی مستقیم جهش­های ژنهای مسئول بیماری مطالعه الگوی غیر فعال شدن غیر تصادفی کروموزوم X و با کمک مارکرهای پیوسته نزدیک DNA آزمون حامل در SCID وابسته به X…
error: Content is protected !!