مشاهده برچسب

کنکور ارشد ژنتیک

ژنتیک پزشکی :پاسخ های تشریحی تست های تالیفی فصل دهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری)

ژنتیک پزشکی :پاسخ های تشریحی تست های تالیفی فصل دهم ژنتیک پزشکی ایمری پاسخ ۱٫ گزینه ب همانطور که می دانید بیماری های هموگلوبین بر اثر عدم تعادل بین زنجیره های آلفا و بتا رخ می دهند. در ژنوم انسان در حالت طبیعی دو ژن بتا و ۴ ژن آلفا وجود…

ژنتیک پزشکی :تست های تالیفی فصل دهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری)

تست های تالیفی فصل دهم ژنتیک پزشکی ایمری ۱)تولید زنجیره های آلفا وبتا باید به یک اندازه باشد ،در حالی که ۴ژن آلفا و ۲ژن بتا در افراد سالم وجود دارد، با وجود این عدم برابری در تعداد ژنها ،برابری تولید زنجیره های آلفا و بتا چگونه انجام می…
error: Content is protected !!