مشاهده برچسب

کوردوسنتز

تشخیص پیش از تولد در ناهنجاری‌های کروموزومی جنین

تشخیص پیش از تولد در ناهنجاری‌های کروموزومی جنین زنان باردار در هر سنی باید پیش از هفته ۲۰ بارداری توسط آزمون‌های تشخیصی تهاجمی و غربالگری برای ناهنجاری‌های کروموزومی تحت بررسی قرار گیرند. پیشرفت‌های جدید در روش‌های غربالگری، تعداد…
error: Content is protected !!