مشاهده برچسب

کول باکس

فروش ویژه باکس خنک کننده آزمایشگاهی (رک فلزی) (Box Cooler Lab)

 باکس خنک کننده آزمایشگاهی (رک فلزی) امروزه آزمایشات مولکولی بخش حیاتی و مهمی از آزمایشگاه های تحقیقاتی و بالینی را تشکیل می دهند. این روش ها که بر پایه بررسی و اندازهگیری مولکول های پایه ای حیات مانند DNA ،RNA ، پروتئین ها و آنزیم ها بنا…
error: Content is protected !!