مقاله مدل سازی اختلالات عصبی روانی با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی

0 18

مقاله مدل سازی اختلالات عصبی روانی با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی

اختلالات عصبی روانی، اختلالات پیچیده ای هستند که بوسیله تنوع ژنتیکی ناهمگون، علایم متنوع و تغییرات گسترده در پاتولوژی آناتومیک مشخص می شود. در قالب اختلالات عصبی روانی، دستیابی محدود به انواع بافت های مربوطه، چالش هایی را برای درک علت بیماری ها و ایجاد درمان های موثر ایجاد کرده است. سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) بازبرنامه ریزی شده از سلول های سوماتیک بیماران می توانند فرصتی را برای شبیه سازی تکوین بیماری ها در انواع سلول های مربوطه ایجاد کنند و آن ها رویکردهای جدیدی را برای درک مکانیسم های بیماری و برای ایجاد درمان های موثر ارائه می کنند. در این جا ما پیشرفت ها و چالش های اخیر در پارادیم تمایزی برای تولید سلول های مربوط به بیماری و مطالعات اخیر اختلالات عصبی روانی با استفاده از مدل های سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSCs) را مروری می کنیم، جایی که فنوتیپ های سلولی مربوط به بیماری گزارش شده اند. استفاده از مدل های بیماری مبتنی بر iPSCs، امید زیادی را برای درک مکانیسم های بیماری و حمایت از کشف درمان های موثر ایجاد کرده است.

Protein Cell. ۲۰۲۰ Jan;11(1):45-59. doi: 10.1007/s13238-019-0638-8. Epub 2019 May 27.

Modeling Neuropsychiatric Disorders Using Human Induced Pluripotent Stem Cells

Meiyan Wang ۱ ۲Lei Zhang ۱Fred H Gage ۳

Abstract

Neuropsychiatric disorders are complex disorders characterized by heterogeneous genetic variations, variable symptoms, and widespread changes in anatomical pathology. In the context of neuropsychiatric disorders, limited access to relevant tissue types presents challenges for understanding disease etiology and developing effective treatments. Induced pluripotent stem cells (iPSCs) reprogrammed from patient somatic cells offer an opportunity to recapitulate disease development in relevant cell types, and they provide novel approaches for understanding disease mechanisms and for development of effective treatments. Here we review recent progress and challenges in differentiation paradigms for generating disease-relevant cells and recent studies of neuropsychiatric disorders using human pluripotent stem cell (hPSC) models where cellular phenotypes linked to disease have been reported. The use of iPSC-based disease models holds great promise for understanding disease mechanisms and supporting discovery of effective treatments.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × چهار =

error: Content is protected !!