دوره های آمادگی کنکور دکتری

دوره مرور و جمع بندی کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۱۴۰۱ ویژه کنکوران

 یکی از کارهای بسیار مهمی که همه داوطلبان کنکور، باید حتماً به آن توجه کرده و بخشی از برنامه مطالعاتی خود را برای این کار مهم درنظر بگیرند، مرور و جمع بندی است

فهرست